O nama   
Kontakt   
Oglašavanje   
Impresum   
Uvjeti korištenja   
Pošaljite nam vijest!
GlasLike.hr
Lika nekretnine
povratak

Više slobodnih radnih mjesta u JU NP Plitvička jezera

1/1
Više slobodnih radnih mjesta u JU NP Plitvička jezera
Više slobodnih radnih mjesta u JU NP Plitvička jezera
Objavljeno: 04-06-2016

Na temelju članka 25. Temeljnog kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama (NN br. 141/12 – osnovni tekst, NN br. 141/12 – Dodatak I i NN br. 150/13 i 153/13 – Dodatak II), članka 6. Kolektivnog ugovora za Javnu ustanovu Nacionalni park Plitvička jezera (urbroj 2862/14 od 8. travnja 2014. godine) i članka 21. Statuta Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera«, a po pribavljenoj prethodnoj suglasnosti Ministarstva zaštite okoliša i prirode klasa: 112-01/14-01/04, urbroj: 517-03-1-1-16-457 od 27. svibnja 2016. godine, vršitelj dužnosti ravnatelja Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« raspisuje

NATJEČAJ

za prijam u radni odnos službenika i namještenika (m/ž) na neodređeno vrijeme (zbog prestanka ugovora o radu) za sljedeće radno mjesto:

I. PODRUŽNICA HOTELIJERSTVA I UGOSTITELJSTVA

I.I. tehnolog (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom od 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS – VII./I. stupanj stručne spreme biološko-tehnološkog smjera

– najmanje tri godine rada u struci

– poznavanje jednoga svjetskog jezika

– znanje rada na računalu

I.II. voditelj OJ Restoran Poljana i MPO (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom od 6 mjeseci

Uvjeti za rad:

– VSS – VII./I. stupanj stručne spreme hotelijersko-ugostiteljskog smjera

– najmanje tri godine radnog iskustva u struci na rukovodećem mjestu

– znanje dva svjetska jezika

– poznavanje rada na računalu

I.III. slastičar II (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom od 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

– SSS – IV./I. stupanj stručne spreme ugostiteljskog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

– poznavanje jednoga svjetskog jezika

II. PODRUŽNICA TRGOVINE

prodavač I (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom od 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

– SSS – IV./I. stupanj stručne spreme trgovačkog smjera

– najmanje jedna godina radnog iskustva

– poznavanje jednoga svjetskog jezika

– znanje rada na računalu

III. SLUŽBA EKONOMSKO-FINANCIJSKIH POSLOVA

referent poreza (m/ž) – 1 izvršitelj s probnim radom od 3 mjeseca

Uvjeti za rad:

– VŠS – VI./I. stupanj stručne spreme ekonomskog smjera

– najmanje pet godina radnog iskustva

– znanje rada na računalu, poznavanje MS Office paketa

IV. SLUŽBA PRIHVATA, VOĐENJA, INFORMIRANJA, PRIJEVOZA POSJETITELJA I INTERNOG TRANSPORTA

vozač panoramskog vlaka (m/ž) – 2 izvršitelja s probnim radom od 2 mjeseca

Uvjeti za rad:

– SSS – IV./I. stupanj stručne spreme prometnog smjera i položen ispit na vozača D i E-kategorije

– najmanje jedna godina radnog iskustva u struci

– poznavanje jednoga svjetskog jezika.

Uz prijavu za natječaj na radno mjesto kandidati trebaju priložiti:

– životopis (obvezno navesti broj telefona/mobitela)

– preslik svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi (za radna mjesta SSS)

– preslik svjedodžbe/diplome o završenoj višoj/visokoj stručnoj spremi (za radna mjesta VŠS/VSS)

– preslik potvrde HZMO-a o radnom stažu

– preslik osobne iskaznice

– preslik domovnice

– preslik vozačke dozvole (za radno mjesto vozač panoramskog vlaka)

– izvornik ili ovjeren preslik uvjerenja o nekažnjavanju (ne starije od 6 mjeseci).

Prijavu na natječaj mogu podnijeti osobe oba spola, sukladno članku 13. stavku 3. Zakona o ravnopravnosti spolova.

Kandidati koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju prema posebnim propisima dužni su u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate pod jednakim uvjetima.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno članku 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uz prijavu na natječaj dužni su, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz da su nezaposleni i dokaz o tome na koji je način prestao radni odnos kod prethodnog poslodavca (u presliku).

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Nepotpune i nepravovremene prijave neće se razmatrati. Osobe koje podnesu nepotpune i/ili nepravovremene prijave na natječaj ne smatraju se kandidatima prijavljenim na natječaj.

Poziv kandidatima na usmeni intervju i/ili pisano testiranje bit će objavljeni na web-stranici Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta iz natječaja predaju se osobno u pisarnicu (u prizemlju Znanstveno-stručnog centra dr. Ivo Pevalek, radnim danom od 7 do 15 sati) ili šalju na adresu: Javna ustanova »Nacionalni park Plitvička jezera«, Znanstveno-stručni centar dr. Ivo Pevalek, Odjel pravnih kadrovskih i općih poslova, Josipa Jovića 19, 53 231 Plitvička Jezera, s naznakom: »Za natječaj – __________ (naziv radnog mjesta za koje kandidat podnosi prijavu)«.

O tijeku i rezultatima ovog natječaja kandidati će biti obaviješteni putem web-stranice Javne ustanove »Nacionalni park Plitvička jezera« (www.np-plitvicka-jezera.hr).

Javna ustanova »Nacionalni
park Plitvička jezera«

Podijeli novost na društvenim mrežama!